XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
XXXIV LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa

Stypendia

Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy. O stypendium to mogą się ubiegać uczniowie szkół dla młodzieży, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia w nauce lub są laureatami konkursów czy olimpiad przedmiotowych albo mają dorobek w pracy naukowej lub twórczej. (http://www.edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=2932) 

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Stypendium to przeznaczone jest dla zdolnej i zaangażowanej młodzieży ze wszystkich szkół Warszawy; dochód na członka rodziny nie może wynosić więcej niż 950 zł. (http://www.edukacja.warszawa.pl/?wiad=2922) 

Stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jest to wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i techniczno/zawodowych, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. (https://www.mazovia.pl/) 

Stypendium ministra właściwego ds. edukacji. Przyznawane jest przez Ministra Edukacji Narodowej uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne. (https://www.gov.pl/web/edukacja) 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. (https://www.gov.pl/web/edukacja) 

Szkolne stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Przyznawane jest przez Wydział Oświaty dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. (http://mokotow.waw.pl/strona-154-wydzial_oswiaty_i_wychowania_dla.html) 

Nagroda Rady Rodziców za wyniki w nauce.  Wynosi ona 250 zł semestralnie dla każdego ucznia ze średnią ocen od 4,75, a także 500 zł jednorazowo dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.(www.cervantes.edu.pl/wp-content/uploads/Regulamin_przyznawania_nagrod.pdf)

Pomoc materialna dla uczniów w trudnej sytuacji. Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. W ramach stypendium uczeń może się ubiegać o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajściach edukacyjnych oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, jak zakup podręczników czy sprzętu komputerowego. (http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia) 

Skip to content
forbison.com
forbison.com