XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
XXXIV LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa

Conoce España

Od 2007 r. XXXIV Liceum Ogólnokształcące organizuje dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego konkurs wiedzy nt. Hiszpanii, pt. Conoce España.

Zaproszenie do udziału w Konkursie Conoce España

XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie serdecznie zaprasza Nauczycieli i Uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego do udziału w XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka Hiszpańskiego i Wiedzy o Hiszpanii Conoce España

Harmonogram i regulamin XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka Hiszpańskiego i Wiedzy o Hiszpanii “Conoce España”

 1. Organizatorem konkursu jest XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa, ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa; tel. 22 841 06 93;

2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Hiszpanii (jej historii, współczesności, architekturze, sztuce i kulturze oraz języku).

3. Adresatami konkursu są uczniowie klas: VII i VIII szkoły podstawowej pobierający naukę w szkołach na terenie województwa mazowieckiego.

4. Uczniowie zgłoszeni do konkursu mogą wziąć udział w konkursie wiedzy i konkursie języka hiszpańskiego.

5. Konkursy są dwuetapowe:

KONKURS JĘZYKOWY

Polega na rozwiązaniu przygotowanego przez organizatora testu z języka hiszpańskiego. Test obejmuje zakres materiału przewidziany w programie nauczania języka hiszpańskiego w szkole podstawowej. Konkurs ma charakter indywidualny.

pierwszym etapie uczniowie rozwiązują w szkole test językowy przesłany przez organizatora. Komisja szkolna wyłania uczestników drugiego etapu (maksymalnie dwie osoby- jeżeli taki sam wynik osiągnie więcej osób, prosimy o zorganizowanie “dogrywki” w postaci egzaminu ustnego i wyłonienie zwycięzcy).

drugim etapie uczniowie piszą test w XXXIV LO. Zakwalifikowanie się ucznia do drugiego etapu konkursu językowego nie wyklucza jego udziału w konkursie wiedzy o Hiszpanii.

KONKURS WIEDZY

Pierwszy etap (szkolny) polega na rozwiązaniu przez uczestników testu przygotowanego przez organizatora. Szkolna komisja ocenia test według klucza dostarczonego przez organizatora. Celem pierwszego etapu jest wybór trzech osób z każdej szkoły, które w drugim etapie stworzą zespół reprezentujący swoje gimnazjum.

Drugi etap (finałowy) składa się z dwóch części: 

-w pierwszej części drugiego etapu zespoły szkolne rozwiązują test dotyczący historii Hiszpanii w pierwszej połowie XX wieku.

-w drugiej części drugiego etapu trzy najlepsze zespoły (wyłonione w części pierwszej) udzielają odpowiedzi na pytania komisji konkursowej.

Zestawy pytań finałowych będą losowane przez przedstawiciela każdego zespołu,  a na pytania w nich zawarte odpowiedzą kolejno wszyscy członkowie danego zespołu. Zespół  powinien się składać z trzech osób, zespoły dwuosobowe nie mogą wziąć udziału w konkursie drużynowym. Zestawy będą zawierały również pytania ilustrowane.

6. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu:

●Szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie najpóźniej do dnia  31 października 2019 r., wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: p.slubik@cervantes.edu.pl

● Do dnia 8 listopada 2019 r. do szkół, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie wysłany zostanie test konkursowy (lub testy konkursowe) służący do przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu.

●Uczniowie mogą wziąć udział w jednym lub obu konkursach (wiedzy i językowym); koordynator konkursu na terenie szkoły powinien umożliwić uczniom napisanie obydwu testów.

●Do dnia 29 Iistopada 2019 szkoły przesyłają do organizatora konkursu (na adres: p.slubik@cervantes.edu.pl) informacje o trzech osobach z najlepszymi wynikami testu wiedzy, które jako zespół zostają zakwalifikowane do drugiego etapu, oraz o osobach (maksymalnie dwóch), które otrzymały najwyższą liczbę punktów w konkursie językowym.

 

● 11 grudnia 2019 r. o godz. 9.30 odbędzie się spotkanie dla finalistów konkursu wiedzy i językowego w XXXIV LO.

– pierwsza część spotkania obejmuje  finał konkursu językowego,

– w drugiej części, w godzinach 10.50-11.45 organizatorzy zaprezentują wykłady dotyczące – wiadomości przekazane podczas wykładów będą podstawą pytań w kolejnym etapie konkursu

 

●  Drugi etap konkursu wiedzy o Hiszpanii odbędzie się 11 marca 2020,  o godz. 9.30  w  XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa  w Warszawie, ul. Zakrzewska 24.

● Uczniowie podczas pisania obydwu testów finałowych nie mogą posiadać przy sobie plecaków, toreb, notatek, telefonów komórkowych ani żadnego sprzętu umożliwiającego pozyskiwanie informacji. Jakiekolwiek próby ominięcia tej reguły skutkują dyskwalifikacją ucznia.. 

● Jury finału tworzą: dyrektor XXXIV LO p. Anita Omelańczuk, nauczyciele języka hiszpańskiego i historii, a także przedstawiciele Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce.

● Trzy pierwsze zespoły oraz zwycięzcy konkursu językowego otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Decyzja jury konkursu wiedzy jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. Jury nie ma obowiązku uzasadniania swojego werdyktu.

●Miejscami zwycięskimi są pierwsze, drugie i trzecie (zespoły – skład zespołu trzy osoby reprezentujące szkołę) – konkurs wiedzy, pierwsze, drugie i trzecie miejsce – konkurs językowy;

● Sprawdzonych testów finałowych po zakończonym konkursie (finałowego testu językowego oraz finałowego testu wiedzy o Hiszpanii) organizatorzy nie udostępniają, nie są też zobowiązani do omawiania ich wyników.

●  Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne  z akceptacją regulaminu.

Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. de Cervantesa w Warszawie.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Pozostałych informacji udziela przedstawiciel organizatora konkursu, nauczycielka historii i historii sztuki w XXXIV LO:

dr  Paulina Podedworna  (koordynator konkursu), e-mail: p.slubik@cervantes.edu.pl

Skip to content
forbison.com
forbison.com