XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
XXXIV LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa

Deklaracja dostępności

XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego
Data publikacji strony internetowej: 2020-04-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-01.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Jacak, a.jacak@cervantes.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 512-904-790 tel. wewn.: 138. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Zakrzewskiej (A) i od ul. Nowotarskiej (B). Do obu wejść
prowadzą schody. Przy schodach od wejścia B znajduje się podjazd dla wózków.

Biurko osób dyżurujących znajduje się na wprost wejścia do budynku szkoły.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze (część sal lekcyjnych,gabinet dyrektora i gabinet wicedyrektora, pomieszczenia administracji). W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoby niewidome i słabowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym na teren i do budynku Liceum
(parter) po uprzednim skontaktowaniu się w tej sprawie z sekretariatem.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Skip to content
forbison.com
imajbetbaymavijasminbetyouwinpiabet
betebetbetvoleklasbahisbahis siteleri
1xbetsekabetmatbetelexbetasyabahisperabetrestbetimajbet
bahis siteleri1xbetpokerklasrestbetdeneme  bonusu veren siteler